- evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
- evidencia krátkodobého hmotného majetku
- zatriedenie majetku do odpisových skupín
- zostavenie odpisových plánov - výpočet odpisov (rovnomerných a zrýchlených)
- evidencia drobného hmotného majetku