- peňažný denník - zápis účtovných prípadov
- pokladničná kniha - zápis príjmov a výdajov
- kniha záväzkov a pohľadávok - evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr
- ročná účtovná závierka, zostavenie ročných výkazov (o príjmoch a výdavkoch a o majetku a záväzkoch)
- daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty - daň z príjmov fyzických osôb