- hlavná kniha - všetky účtovné prípady usporiadané z vecného hľadiska systematicky
- účtovný denník - všetky účtovné prípady usporiadané chronologicky
- saldokonto odberateľov a dodávateľov - zoznam odberateľských a dodávateľských faktúr, zoznam neuhradených faktúr
- ročná účtovná závierka, zostavenie ročných výkazov (súvahy a výkazy ziskov a strát) a spracovanie poznámok k účtovnej závierke
- daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty - daň z príjmov právnických osôb
- zostavy predkladané mesačne - výkazy, hlavná kniha, pokladničná kniha, neuhradené faktúry